Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

Koolitusprogrammi algul sõlmitakse kooli ja õppijate esindajaga (edaspidi Tellijaga) suuline või kirjalik leping, milles sätestatakse kõik olulised õppimisega seotud tingimused.

Koolituse õppetasu suurus ja selle tasumise kord määratletakse kooli ja Tellija vahelises lepingus. Tellija on kohustatud tasuma koolituse eest õppetasu õigeaegselt ja vastavalt kooli ja Tellija vahelisele lepingule.

Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava vähemalt 90% ulatuses ja õppijal ei ole kooli ees võlgnevusi. Koolituse läbimisel väljastatakse õppijale soovi korral tõend.

Õppija ennetähtaegne koolist välja arvamine toimub isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal ja vastavalt kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingule.

Kvaliteedi tagamise alused leiad siit.